Food - Non Food Product of Thai Prasert Plastic Co.,Ltd.

Non Food Product of Thai Prasert Plastic Co.,Ltd.

Food Product of Thai Prasert Plastic Co.,Ltd.

Our Product of Customer Reference


ประกาศ ( ฉบับที่ 23/2565 ) / Personal Data Protection Policy

เนื่องด้วยบริษัทไทยประเสิร์ฐพลาสติก จำกัด ตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และหรือของผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นอย่างสูง และเพื่อให้การเก็บ การใช้งาน การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 คลิกเพื่อดูเอกสารประกาศ
 
 

ตารางการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

 
ลำดับ รายการข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ที่จำเป็นในการใช้งาน
1 รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน เพื่อเป็นหลักฐานรู้ตัวตน
2 เลขที่บัตรประชาชน เพื่อดูความเป็นคนไทย ติดต่อราชการ
3 สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรู้ว่าอยู่ที่ไหน
4 ที่อยู่ปัจจุบันขณะทำงานกับบริษัท เพื่อดูว่าใกล้ ไกล สะดวกกับการจัดงานให้
5 แผนผัง รูปถ่าย ชื่อสถานที่พักปัจจุบัน เพื่อไปช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินได้ทันเหตุการณ์
6 วุฒิการศึกษา เพื่อจัดงานให้ทำตามความรู้ที่เรียนมา
7 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน เพื่อดูประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
8 ประวัติการศึกษา เพื่อดูพื้นฐานการศึกษาตรงกับงานที่ทำ
9 ประวัติการฝึกอบรม เพื่อดูความรู้เพิ่มเติมที่จะทำงานนั้นได้ดี
10 หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อสื่อสารกันได้เร็ว
11 ID Line เพื่อติดต่อสื่อสารกันได้เร็ว
12 อีเมล เพื่อติดต่อสื่อสารกันได้เร็ว
13 ตัวอย่างลายเซ็น เพื่อตรวจสอบลายเซ็นในเอกสารที่ทำงาน
14 หมายเลขบัญชีธนาคาร เพื่อจ่ายค่าจ้างให้
15 ผลการตรวจสุขภาพ เพื่อดูความพร้อมของร่างกาย / โรคประจำตัว
16 ความสามารถส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มงาน เพิ่มค่าตอบแทน
 
 
 

ตารางการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า / คู่ค้า

 
ลำดับ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า วัตถุประสงค์ที่จำเป็นในการใช้งาน
1 ชื่อ-นามสกุล เพื่อเรียกชื่อติดต่อสื่อสารกันได้ถูกต้อง
2 เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อติดต่อกันได้โดยตรงสะดวกในกรณีจำเป็น
3 ID Line เพื่อสื่อสารกันแบบสั้นๆฝากข้อความถึงกันได้
4 อีเมล เพื่อส่งเอกสารให้กันได้เร็ว
5 เลขที่บัตรประชาชน/ใบขับขี่ เพื่อทราบข้อมูลส่วนบุคคลที่ราชการออกให้ / เพื่อจ่ายค่าสินค้าบริการในชื่อบุคคลธรรมดา
6 เลขที่บัญชีธนาคาร เพื่อจ่ายค่าสินค้าบริการผ่านบัญชีธนาคาร
7 ลายเซ็นผู้มีอำนาจจ่ายเงิน เพื่อตรวจสอบการมีอำนาจจ่ายเงิน
8 ลายเซ็นผู้มีอำนาจสั่งซื้อ เพื่อตรวจสอบการมีอำนาจสั่งซื้อ
9 ทะเบียนรถยนต์ เพื่อดูแลความปลอดภัยขณะอยู่ในพื้นที่บริษัท
10 หนังสือรับรองบริษัทที่มีรายชื่อกรรมการ เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายค่าสินค้า / บริการตามกฎหมายสรรพากรกำหนด
11 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ภพ 20) เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายค่าสินค้า / บริการตามกฎหมายสรรพากรกำหนด
12 ชื่อบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายค่าสินค้า / บริการตามกฎหมายสรรพากรกำหนด
13 ที่อยู่ ที่ตั้งบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายค่าสินค้า / บริการตามกฎหมายสรรพากรกำหนด
14 เบอร์โทรสำนักงาน เพื่อติดต่อสื่อสารกันในสำนักงาน
15 โทรสาร เพื่อติดต่อสื่อสารกันในสำนักงาน
 
 
 

ตารางการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อ

 
ลำดับ ข้อมูลส่วนบุคคลผู้มาติดต่อ วัตถุประสงค์ที่การใช้งาน
1 ชื่อ-นามสกุล เพื่อเรียกชื่อติดต่อสื่อสารกันได้ถูกต้อง
2 เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อติดต่อกันได้โดยตรงสะดวกในกรณีจำเป็น
3 เลขที่บัตรประชาชน/ใบขับขี่ เพื่อทราบข้อมูลส่วนบุคคลที่ราชการออกให้ / เพื่อจ่ายค่าสินค้าบริการในชื่อบุคคลธรรมดา
4 ทะเบียนรถยนต์ เพื่อดูแลความปลอดภัยขณะอยู่ในพื้นที่บริษัท
5 ชื่อบริษัท เพื่อทราบว่าผู้ติดต่อมาจากไหน
     
 

ขอบเขตการใช้ข้อมูล

 
บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในทุกส่วนงานที่จำเป็นในการทำธุรกิจร่วมกัน หรือ เพื่อการบริหารงาน หรือ ตามกฎหมายกำหนด ทั้งในสำนักงาน โรงงา สาขา บริษัทฯในเครือ บริษัทฯ คู่ค้า หรือ หน่วยงานอื่นใดที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ (ถ้ามี)
**โดยจะใช้เป็นความลับ และจัดเก็บอย่างมั่นคง ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด
 
หากท่านตกลงซื้อ/ขาย/บริการ หรือ ทำธุรกิจใดๆ ร่วมกับบริษัทฯ บริษัทฯ ขอความยินยอม ขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขอใช้เอกสารของท่าน เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจร่วมกันต่อไป
**หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแจ้งพนักงานที่ติดต่อกับท่านเพื่อทำความเข้าใจที่ตรงกัน